o.T. Fotoemulsion auf Japanpapier, 60/90 cm, 2007
13